Geld lenen kost geld

Hypotheek woordenboek

Home | Wie Zijn Wij?

Hypotheek woordenboek

Onderstaand ziet u alle hypotheek termen op een rij. Klik hier voor een overzicht van alle woorden.
Woorden met een A

Afkoopwaarde

bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een gemengde levensverzekering. Het is de tot op dat moment opgebouwde waarde van de levensverzekering, eventueel verminderd met diverse kosten

Accessoir recht

ook wel afhankelijk recht genoemd. Het accessoir recht kan niet los van het hoofdrecht op een andere rechthebbende overgaan. Voorbeelden: erfdienstbaarheid, recht van opstal.

Afkopen levensverzekering

Het beëindiging van de levensverzekering waarbij het recht op een uitkering wordt afgekocht. Zie afkoopwaarde

Afkoopwaarde

Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij vroegtijdig beeindigen van een levensverzekering. U kunt altijd de afkoopwaarde opvragen (zonder tot afkoop over te gaan).

ABC-akte

akte of verkoopcontract waarbij een zaak wordt verkocht van A aan B en vervolgens wordt doorverkocht aan C. De zaak wordt echter maar éénmaal geleverd, de eigen-dom gaat rechtstreeks van A naar C. Voorbeeld: de gemeente verkoopt grond aan een bouwer en deze verkoopt een kavel aan een particulier. De gemeente draagt de eigendom rechtstreeks over aan de particulier

Aanhorigheid

object dat hoort bij een (on)gebouwd eigendom. De aanhorige zaak (garage, schuur, enz.) moet dienstbaar zijn aan het hoofdobject.

Aanpasbaar bouwen

een huis zo ontwerpen en bouwen dat het (later) relatief eenvoudig en goedkoop is aan te passen. Bijvoorbeeld als een bewoner gehandicapt raakt of de samenstelling van het huishouden verandert.

Aanschrijving

schriftelijke mededeling van het college van Burgemeester en Wethouders dat de eigenaar van een onroerende zaak verplicht is voorzieningen te treffen. Dikwijls gaat het hierbij om het opheffen van achterstallig onderhoud.

Acceptatie van een hypotheekofferte

door acceptatie (ondertekening) van een hypotheekofferte komt een overeenkomst van geldlening tot stand. Bij de meeste hypotheekverstrekkers kan een eenmaal geaccepteerde offerte nog kosteloos worden beëindigd (geannuleerd). Dit kan alleen in de periode vóór het ondertekenen van de hypotheekakte bij de notaris

Accessie

Ook wel: natrekking.Eigendomsverkrijging van een zaak die met een andere één geheel vormt of gaat vormen. Voorbeelden: beplanting op een erf wordt eigendom van de grondeigenaar, ook al is deze door derden aangebracht. Als u een huis bouwt op grond die al in uw eigendom is, wordt dat door natrekking uw eigendom zonder dat er een akte behoeft te worden opgemaakt bij de notaris.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij ruime overwaarde kan soms een hypotheek worden gesloten waarop niet hoeft te worden afgelost. Ook lopende hypotheken kunnen geheel of gedeeltelijk in een aflossingsvrije hypotheek worden omgezet

Afsluitkosten

Dit zijn alle kosten die gemaakt worden bij het afsluiten van een hypotheek. Bijvoorbeeld: administratiekosten, afsluitprovisie, taxatiekosten en notariële kosten.

Afsluitprovisie

bedrag dat de bank in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek. Vaak een percentage van het hypotheekbedrag. Meestal 1% van de hypotheeksom.

Aftrekpost

Bij de belastingaangifte mogen bepaalde posten op het inkomen in mindering worden gebracht (bijvoorbeeld: betaalde hypotheekrente).

Akte van levering

Dit is de akte die de overdracht van de onroerende zaken regelt, deze akte wordt bij de notaris opgemaakt en ondertekend.

Algemene Voorwaarden

schriftelijke bedingen, bedoeld om in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen

Aanbesteding

het gunnen door een opdrachtgever aan een uitvoerend bouwbedrijf van een bepaald werk tegen een bepaalde prijs.

Annuleren

Afgelasten.

Annuleringskosten

berekenen sommige banken als een hypotheek niet doorgaat nadat de uitgebrachte offerte door de cliënt is geaccepteerd

Anti-speculatiebeding

gemeentelijk beding waardoor een huis slechts onder bepaalde, beperkende voorwaarden mag worden doorverkocht. Meestal houdt deze in dat bij verkoop binnen een bepaalde periode (bijv. 10 jaar) een deel van de winst moet worden afgedragen aan de gemeente

Appartementsrecht

men koopt het mede-eigendom van een gebouw en het exclusieve recht van gebruik van een precies omschreven deel daarvan. In het gebouw bevinden zich minimaal twee woningen. Het recht komt ook voor in de vorm van winkels, kantoren en parkeerplaatsen.

Arbeidskostenforfait

een vast bedrag voor de aftrek van beroepskosten. Als de werkelijke kosten hoger zijn dan het vaste bedrag, mag u (onder voorwaarden) die kosten aftrekken

Arbeidsongeschikt

Niet in staat zijn om zijn beroep of bedrijf uit te oefenen.

Arbitraal beding

bepaling in een overeenkomst om geschillen door arbitrage te beslechten in plaats van door de gewone rechter

Architectenregister

een architect moet in dit register zijn ingeschreven om zich architect te mogen noemen. Zie de Stichting Bureau Architectenregister in de adressenlijst.

Are

100 m2

Artikel 12-gemeente

gemeente waarvan de vrijheid om financiële beslissingen te nemen is ingeperkt door de rijksoverheid. In ruil voor financiële hulp wordt de gemeente gedwongen begrotingstekorten weg te werken. Voor grotere uitgaven moet de gemeente toestemming aan het Rijk vragen.

Assurantiebeding

hypotheekbeding waarbij als het onderpand te niet gaat, de verzekeringsuitkering rechtstreeks aan de geldverstrekker toekomt. De uitkering wordt eerst (en uitsluitend) gebruikt om de restschuld van de hypotheek af te lossen. Sinds 1993 is dit wettelijk vastgelegd en wordt dit beding niet meer opgenomen in een hypotheekakte.

Authentieke akte

akte die is opgemaakt door een daartoe bevoegde openbare ambtenaar, meestal een notaris

Aandelenfusie

Fusie waarbij de aandelen van een vennootschap worden overgenomen door een andere vennootschap

Aandelenoptieregeling

Financieringsvorm bij een bedrijfsovername waarbij de overnemende partij aandelen van de eigen onderneming aanbiedt in ruil voor aandelen van de over te nemen onderneming.

Aandelenruil

Financieringsvorm bij een bedrijfsovername waarbij de overnemende partij aandelen van de eigen onderneming aanbiedt in ruil voor aandelen van de over te nemen onderneming.

Aansturen

Leiding geven,managen etc

Accountantscontrole

Een accountant licht een onderneming door

Activity based costing

Dit is de wijze van een kostenberekening waarbij kosten worden toegerekend aan de bedrijfsonderdelen die ook daadwerkelijk worden gemaakt op die bedrijfsonderdelen.

Aftersales

De service aan een klant met betrekking tot de aan hem geleverd produkt.

Afzetkosten

Kosten die gemaakt worden om een produkt, en dergelijke te kunnen afzetten

Allfinanz

Een en dezelfde onderneming biedt het gehele scala van financiële diensten en verzekeringen aan.

Ambuschmarketing

Dit is een marketingmethode waarbij een onderneming zeer opvallend reclame maakt op een manifestatie die door de concurrent is georganiseerd

Ankermunt

Dit is centrale valuta, waaraan de verschillende valuta's van economische of omringende landen gekoppeld is.

Aandeelhouderseconomie

Een belegging in aandelen.

Annuiteitenhypotheek

U lost tijdens de looptijd elke maand een bedrag af. De omvang van de lening en de maandelijks te betalen rente nemen daardoor direct af. Aflossing en rente worden zo berekend, dat u de gehele looptijd (bij gelijkblijvende rente) hetzelfde bruto maandbedrag betaalt. De eerste jaren bestaat dit bedrag vooral uit rente. De laatste jaren hoofdzakelijk uit aflossing. De netto maandlast wordt steeds hoger gedurende de looptijd, aangezien u telkens minder rente van uw inkomen kunt aftrekken. Als uw inkomen bij het afsluiten laag is en u verwacht dat het inkomen in de toekomst stijgt, kan een annuïteitenhypotheek in de beginjaren interessant zijn.