Geld lenen kost geld

Hypotheek woordenboek

Home | Wie Zijn Wij?

Hypotheek woordenboek

Onderstaand ziet u alle hypotheek termen op een rij. Klik hier voor een overzicht van alle woorden.
Woorden met een L

Ladenplan

traditioneel gebouwd huis volgens een kant en klaar ontwerp, compleet met bestek en tekeningen, met een vaste bouwprijs.

Landelijke Makelaars Vereniging (LMV)

circa 300 makelaars zijn hierbij aangesloten. De organisatie is vergelijkbaar met de NVM.

Legaat

men vermaakt in een testament een omschreven zaak of een vastgelegd geldbedrag.

Legataris

degene die een legaat krijgt.

Legator

erflater die een legaat heeft gemaakt

Leges

De vergoeding voor administratieve handelingen van overheden

Legitimaris

iemand die recht heeft op een legitieme portie

Levensverzekering

Een overeenkomst tot het doen van uitkeringen door een verzekeraar tegen premiebetaling door de verzekeringnemer, in verband met leven of overlijden van de verzekerde.

Leveringen buiten het bestek

sommige zaken levert de aannemer niet, maar hij moet er wel werk voor verrichten. Voor de aansluitingen op de nutsvoorzieningen moet hij bijvoorbeeld doorvoerhulzen in de fundering maken en sleuven in het terrein graven.

Lineaire hypotheek

Dit is de meest eenvoudige hypotheekvorm die er bestaat. Elke periode, dit kan een maand, kwartaal of jaar zijn, wordt gedurende de looptijd een vast bedrag afgelost. Deze aflossing is zo opgebouwd dat gedurende de looptijd, de lening lineair wordt afgelost. Bij een lineaire hypotheek van 300000 wordt gedurende 30 jaar elk jaar 10.000 afgelost. Er moet alleen rente worden voldaan over de restant schuld. Het eerste termijnbedrag is bij deze vorm het hoogst en daalt elke periode.

Loonbelasting

de belasting die uw werkgever of uitkeringsinstantie inhoudt op uw loon of uitkering. Daarbij wordt ook de premie volksverzekeringen ingehouden. Deze inhoudingen worden samen ook wel loonheffing genoemd.

Loonbelastingbeschikking

Een eigen woningbezitter mag onder andere de hypotheekrente opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. In de meeste gevallen is het mogelijk de belastingaftrek vooraf te verrekenen, tegelijkertijd met de maandelijkse loonbetalingen. Hiervoor moet men bij de Belastingdienst een loonbelastingbeschikking aanvragen.

Lening

Het kan voorkomen dat u iets wil aanschaffen en daar op dat moment geen financiële middelen voor heeft, dan is het mogelijk een lening af te sluiten. De eisen die banken stellen voor een geldlening zijn: in de meeste gevallen dient u een vast inkomen te hebben, een goed betalingsverleden, en geen achterstanden op huidige leningen. Ook zal u worden getoetst bij het B.K.R. te Tiel of u wel kredietwaardig bent.

Leasen

U krijgt de beschikking over een bepaald goed, maar u wordt niet de juridische eigenaar, u spreekt van te voren een bepaalde termijn en maandlast af met de partij die de lease voor u beschikbaar stelt.

Landenfonds

Dit is een beleggingsfonds dat belegt in aandelen van een in een bepaald land gevestigd bedrijf.

Leaseobligatie

Dit is een verhandelbare lening of schuld.

Letter of intent

De intentieverklaring, een voorlopige schriftelijke overeenkomst waarin de contouren van een in een later stadium definitieve overeenkomst worden vastgelegd.

Lombardrente

De geldmarktrente die commerciële banken verschuldigd zijn aan de centrale bank.

Looninflatie

Inflatie als gevolg van loonstijging.

Lump Sump

Een vast bedrag dat in 1 maal wordt betaald voor alle kosten, of te leveren diensten.

Legetaris

De persoon die een legaat ontvangt.

Lagelonenland

Dit is een land met relatief lage arbeidskosten waar ondernemingen in westerse landen arbeidsintensieve producten laten vervaardigen.

Lame Duck

Oftewel lamme eend: wanneer men door mismanagement of financiële deconfitures vleugellam is geworden.

Levenhypotheek

Een hypotheek waarbij gedurende de looptijd geen aflossing wordt gedaan maar door middel van een levensverzekering die aan de hypotheek is verbonden.