Geld lenen kost geld

Hypotheek woordenboek

Home | Wie Zijn Wij?

Hypotheek woordenboek

Onderstaand ziet u alle hypotheek termen op een rij. Klik hier voor een overzicht van alle woorden.
Woorden met een V

Verklaring van erfrecht

Erfgenamen moeten toegang hebben tot de erfenis om lopende zaken af te wikkelen. Dit kan via een verklaring van de notaris dat zij erfgenaam zijn. Als er meerdere erfgenamen zijn, zijn die uitsluitend gezamenlijk bevoegd, tenzij er sprake is van een boedelvolmacht

Verkoop onder voorwaarden

Woningverkoop waarbij meestal een korting op de koopprijs wordt gegeven in ruil voor een winstdeling bij latere verkoop. Er kan sprake zijn van andere voorwaarden en gekoppelde voorzieningen ten behoeve van de koper, bijvoorbeeld een terugkoopgarantie of een collectieve voorziening voor onderhoud

Verkrijgingskosten

De totale kosten van het in eigendom verkrijgen van een huis, d.w.z. de aankoopprijs inclusief alle bijkomende kosten. Denk aan de kosten van verhuizing en inrichting. En eventueel: kosten voor aanleg van de tuin en verbouwing en verbetering van het huis.

Verletkosten

Inkomen of opbrengsten die u mist omdat u afwezig bent in verband met een procedure.

Vermogensbelasting

Moet worden betaald als het vermogen groter is dan de geldende vrijstellingen. De overwaarde van een eigen huis maakt deel uit van het vermogen

Verontreinigingsheffing

De heffing die de waterschappen opleggen aan de huishoudens om de kosten voor de zuivering van het oppervlaktewater te dekken

Verordening

Voor burgers algemeen bindende regeling, vastgesteld door bijvoorbeeld een gemeenteraad

Verrekenbeding

Als er sprake is van huwelijksvoorwaarden kunnen echtgenoten afspreken dat zij bepaalde waarden of inkomsten zullen verrekenen

Vertoogschrift

Op schrift gestelde bezwaren tegen de standpunten van de andere partij in een gerechtelijke procedure

Vertragingsrente

Als u bouwtermijnen te laat betaalt, kan de bouwer u rente in rekening brengen

Vertragingsschade

Schadevergoeding voor iedere termijn (dag, week, enz.) dat een contractpartij langer in gebreke blijft.

Vervangingsschade

Schadevergoeding ter grootte van de oorspronkelijke prestatie die volgens een overeenkomst moest worden geleverd

Vervreemden

Van eigenaar doen verwisselen. Dit is een ruimer begrip dan verkopen, men kan zaken bijvoorbeeld ook ruilen of schenken

Verwerking van rechten

Men verspeelt een recht, waarop men oorspronkelijk aanspraak kon maken. Dit omdat bijvoorbeeld de redelijke termijn van bezwaar maken ruimschoots is overschreden. Of men al dan niet zijn rechten heeft verwerkt is ter beoordeling van de rechter

Verwerpen

Een erfenis hoeft men niet te aanvaarden, men kan die ook afwijzen. Dit moet dan voor de gehele erfenis gelden, men kan die niet gedeeltelijk verwerpen

Verwervingskosten

De bijkomende kosten (naast de aankoopsom) bij de koop van een huis. De verwervingskosten bestaan onder andere uit de financieringskosten en de overdrachtsbelasting (bestaand huis), eventueel meerwerk en rente tijdens de bouw (nieuwbouwhuis).

Verzoekschrift

Schriftelijk verzoek aan een rechterlijk college of een geschillencommissie om een uitspraak

Vierkante meter (m²)

Oppervlaktemaat, 1 meter lengte x 1 meter breedte

Voetverklaring

In een gebied waar de Wet Voorkeursrecht Gemeenten geldt, moeten verkopers hun huis eerst aan de gemeente aanbieden. Notarissen verklaren onder aan de akte (aan de voet) dat deze verplichting niet van toepassing is, dan wel dat er aan is voldaan.

Volle eigendom

Ook wel: onbezwaard eigendom.Eigendom dat niet is belast met enig recht, zoals bijvoorbeeld een hypotheekrecht, een huurrecht

Volmacht

Meestal schriftelijke verklaring dat iemand een ander de bevoegdheid geeft om bepaalde (rechts)handelingen voor hem te verrichten.

Volstrekte meerderheid van stemmen

Gewone meerderheid, de helft plus één.

Vooraftrek van belasting

Een eigen woningbezitter mag onder andere de hypotheekrente opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. In de meeste gevallen is het mogelijk de belastingaftrek vooraf te verrekenen, tegelijkertijd met de maandelijkse loonbetalingen. Hiervoor moet men bij de Belastingdienst een loonbelastingbeschikking aanvragen

Voorbehoud van vruchtgebruik

Iemand kan iets verkopen of schenken met het voorbehoud dat hij het (vrucht)gebruik ervan behoudt. Als het om een huis gaat, kan de verkoper of schenker in het huis blijven wonen

Voorbereidingsbesluit

De gemeente verklaart dat een bestemmingsplan voor een bepaald gebied wordt voorbereid.

Voorlopig koopcontract

Misleidende term. Tekent u een voorlopig koopcontract, dan is de koop wel degelijk definitief, behoudens een terecht beroep op een eventuele ontbindende voorwaarde

Voorlopige teruggave

Een eigen woningbezitter mag onder andere de hypotheekrente opvoeren als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Dat leidt meestal tot een belastingteruggave die in plaats van per jaar achteraf ook per maand vooruit kan worden uitbetaald. Men ontvangt dan een voorlopige teruggave rechtstreeks van de Belastingdienst. Eventueel te veel of te weinig terugontvangen belasting wordt achteraf verrekend met de definitieve aanslag inkomstenbelasting

Voorlopige voorziening

Maatregel die geldt totdat een definitieve beslissing over een geschil is genomen

Vrij op naam

De wettelijk te maken kosten zijn inbegrepen in de koopsom. Het betreft hier de BTW of overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de transportakte. Zie kosten koper

Vrije doorgang

Een breedte van minimaal 85 cm

Vrije eigendom

Onbezwaard en ongedeelde eigendom

Vrije hoogte

Een hoogte van minimaal 210 cm.

Vrije sectorwoning

Huis waarop geen subsidie wordt verstrekt en waarvoor geen verkoopregulerende bepalingen gelden.

Vrije verkoopwaarde

Waarde van een woning die in volle eigendom (zie aldaar) leeg en onbezwaard (zie aldaar) kan worden overgedragen

Vrije vestiging

Een huisvestingsvergunning is niet nodig

Vrijstaand huis

De woning is niet aangebouwd aan andere huizen of gebouwen en in principe rondom omgeven door tuin

VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Vruchtgebruik

Een eigenaar staat een ander het gebruik van een goed toe, inclusief de uit het gebruik voortvloeiende opbrengsten

Vruchtgebruik-testament

De verzorging van de langstlevende echtgenoot wordt verzekerd door hem een recht van vruchtgebruik toe te kennen over (een deel van) de nalatenschap en aan de kinderen slechts de blote eigendom daarvan.

V.o.n.

Ook wel: vrij op naam.De wettelijk te maken kosten zijn inbegrepen in de koopsom. Het betreft hier de BTW of overdrachtsbelasting, de kadastrale kosten en de notariskosten voor de transportakte.

Variabele rente

Men komt geen rentevaste periode overeen bij het aangaan van een hypotheek maar betaalt steeds de dan geldende rente voor nieuw af te sluiten hypotheken. De variabele rente kan per dag, per maand, per kwartaal of per half jaar achteraf of vooraf worden vastgesteld

VECIBIN

Vereniging van certificatie-instellingen in de bouw in Nederland. Aangesloten zijn Bureau Dak Advies, BV Kwaliteitsverklaringen Bouw, KIWA, BMC (Keurings- en Certificeringsin-stituut), IKOB (Stichting Instituut voor Keuring en Onderzoek van Bouwmateria-len), Stichting Kwaliteitscentrum Gevelelementen, Stichting Keuringsbureau Hout, INTRON (Instituut voor materiaal- en milieu- onderzoek) en VEG (Vereniging Erkenningsregeling voor het Glaszetbedrijf). De aangesloten instellingen keuren op verzoek van de fabrikant/ leverancier bouwmaterialen en verstrekken op basis hiervan certificaten

Verbindend verklaren

Een rechter of bestuur verklaart dat een regeling algemeen geldt.

Verbintenis

Term die een juridische relatie tussen twee partijen aangeeft. Wie een huis koopt, gaat via een koopovereenkomst een verbintenis aan met de verkoper. De koper verbindt zich er onder andere toe om te betalen, de verkoper om te leveren.

Verblijfsruimte

In een gebouw gelegen ruimte, bestemd voor het verblijven van mensen. De term is ingevoerd in het Bouwbesluit om de diverse vertrekken te kunnen onderscheiden, bijvoorbeeld t.o.v. verkeersruimte.

Verblijvingsbeding

Ongehuwd samenwonenden die tevens samen eigenaar van een huis zijn, kunnen via een verblijvingsbeding elkaar hun aandeel in de woning toedelen. Daarmee wordt voorkomen dat, bij overlijden van één van de partners, de langstlevende partner door erfgenamen uit de woning wordt gezet

Verborgen gebreken

Gebreken die redelijkerwijze niet eerder konden worden geconstateerd

Vereniging Bemiddelaars Onroerende zaken (VBO)

Circa 1.000 professionele bemiddelaars zijn hierbij aangesloten. Men werkt volgens een met de NVM-makelaars vergelijkbaar systeem, inclusief een geschillencommissie, enz. Een VBO-bemiddelaar kan makelaar zijn, maar de meesten zijn dit niet.

Vereniging van appartementseigenaren (VVE)

Een appartementseigenaar is automatisch lid van de vereniging van eigenaren. De vereniging behartigt de belangen van de gezamenlijke eigenaren. De vereniging voert het beheer over de gemeenschappelijke zaken, gedeelten en financiën

Vergadering van de vereniging van appartementseigenaren

De vergadering heeft de hoogste macht binnen de vereniging. Aan de vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen

Vergunningsplichtig bouwwerk

Bouwwerk waarvoor een gemeentelijke bouwvergunning nodig is

Vergunningsvrij bouwwerk

Bouwwerk waarvoor geen bouwvergunning en ook geen melding nodig is. Er mag zonder toestemming van de gemeente worden gebouwd.

Verificatievergadering

Vergadering bij een faillissement. Tijdens deze vergadering wordt de definitieve verdeling van de vorderingen op de boedel tussen de schuldeisers vastgesteld

Verkeersruimte

Dient voor het bereiken van een andere ruimte. Zie verblijfsruimte

Verklaring van eensluidendheid

Partijen verklaren dat zij akkoord gaan met de akte van scheiding en deling

Vermogenswinst

Winst over het vermogen

Vloerhandel

De Effectenhandel op de beursvloer

Valutacrisis

Economische crisis door devaluatie van een valuta

Vaste markt

De stijgende prijzen op de e-markt

VC

De afkorting voor venture capital ofteweldurfkapitaal

Verdienvermogen

Winstcapaciteit

Verleasen

Wanneer via een lease-overeenkomst iets ter beschikking wordt gesteld aan derden

Vermogensbank

Een bank gespecialiseerd op het gebeid van vermogensbeheer

Vermogensinkomsten

De inkomsten uit vermogen