Geld lenen kost geld

Hypotheek woordenboek

Home | Wie Zijn Wij?

Hypotheek woordenboek

Onderstaand ziet u alle hypotheek termen op een rij. Klik hier voor een overzicht van alle woorden.
Woorden met een B

Bleu Chip

Dit is een kwaliteitsaandeel

Brand

Label of handelsmerk

Brainport

Een land dat zijn kennis exploiteert en exporteert

Break-up

Het splitsen van een concern in onderdelen die als zelfstandige ondernemingen hun eigen weg zullen vervolgen

Boxenstelsel

Belastingstelsel waarbij inkomsten uit verschillende bronnen gedeeltelijk in trappen met een stijgend belastingtarief worden belast

Buba

Zo wordt de bundesbank ook wel genoemd als koosnaam

Bulletlening

Lening die aan het einde van de termijn in 1 keer zal moeten worden afgelost

Bullisch

Wanneer er een koersstijging op de effectenbeurs wordt verwacht

Bullmarkt

Stijgende effectenmarkt

Beschermd wonen

bij een levenhypotheek is het bijstorten van extra (spaar)premie te verkiezen boven extra aflossen. Hierbij moet u wel rekening houden met bepaalde fiscale voorwaarden

Bezwaarde eigendom

eigendom dat belast is met een aanspraak, bijvoorbeeld met een hypotheek

Bezwaarschrift

men protesteert schriftelijk tegen een beslissing bij het bestuursorgaan dat de beslissing genomen heeft.

Bloot-eigenaar

eigenaar van een zaak waarvan een ander het recht van gebruik heeft, bijvoorbeeld het recht van vruchtgebruik.

Boeterente

Wanneer er meer wordt afgelost dan in de hypotheekovereenkomst is vastgelegd of boetevrij is toegestaan, kan over het extra afgeloste bedrag boeterente worden berekend

Bouwdepot

Als men een nieuw huis laat bouwen wordt er in termijnen betaald. Eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. De termijnen worden uit het depot opgenomen. Over het depot krijgt men een rentevergoeding. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.

Bouw- en woningtoezicht

gemeentelijke technische dienst, die toezicht houdt op de gemeentelijke verordeningen, de kwaliteit van bestaande woningen, naleving van afgegeven bouwvergunningen, enz.

Bouwbesluit

geeft de minimale technische eisen waaraan (nieuwe en bestaande) bouwwerken moeten voldoen. Het speelt onder andere een rol bij het verlenen van bouwvergunningen.

Bouwexploit

aansprakelijkheidsstelling. De omwonenden kunnen de opdrachtgever en/of aannemer van een bouwwerk vooraf aansprakelijk stellen, voor mogelijke toekomstige schade als gevolg van heiwerk of bemaling

Bouwfinanciering

Als men een nieuw huis laat bouwen wordt er in termijnen betaald. Eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. De termijnen worden uit het depot opgenomen. Over het depot krijgt men een rentevergoeding. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.

Bouwgarant

aannemers die lid zijn van de NVOB kunnen deelnemen in de Stichting Bouwgarant. Deze stichting garandeert onder andere het herstel van gebreken en de afbouw van een huis als de aannemer tijdens de bouw failliet gaat.

Bouwhypotheek

hypotheek voor de financiering van een nog te bouwen huis. Naarmate de bouw vordert neemt de waarde van het onderpand toe en wordt het toegezegde bedrag in termijnen ter beschikking gesteld.

Bouwrente

Dit begrip omvat alle rente die de koper van een nieuwbouwwoning tijdens de bouw moet betalen aan de aannemer en de geldverstrekker: uitstelrente, boeterente, financieringsvergoeding en hypotheekrente. Deze rentekosten worden vaak meegefinancierd in de hypotheek

Bouwsomlimiet

als u een architect opdracht geeft om een huis voor u te ontwerpen, is het verstandig om van tevoren vast te leggen wat de realisering van het ontwerp maximaal mag kosten

Bouwvergunning

vereist voor (ver)bouwen. De vergunning wordt afgegeven door Burgemeesters en Wethouders

Bouwverordening

de Woningwet verplicht de gemeenteraad tot het vaststellen van een bouwverordening

Breukdeel

het aandeel dat een appartementseigenaar in de gemeenschap heeft

Bruto inkomen

inkomen vóór aftrek van belastingen en premies en zonder overhevelingstoeslag. Bepaalt hoeveel u aan hypotheek kunt krijgen

Bruto maandlasten

Het bedrag (zonder belastingvoordeel) dat u maandelijks verschuldigd bent aan de hypotheekverstrekker.

BTW

(Belasting Toegevoegde W) De omzetbelasting op goederen en diensten in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap. Deze is inbegrepen bij de prijs die de consument moet betalen.

Budgetteren

Het overszichtelijk opstellen van een compleet van maandelijkse in- en uitgaven in de oude en nieuwe situatie.

Business-to-business

Dat wil zeggen dat een dienst of product niet gericht is eindgebruikers, maar

Burgemeester en Wethouders

(het college van) Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van een gemeente

Bijdrageregeling geluidshinder nieuwe woningen

Onderdeel van de Wet Geluidshinder. Men kan bijdragen van de overheid aanvragen voor voorzieningen in en rond de nieuwe woning.

Baatbelasting

belasting voor de eigenaren van een onroerende zaak die een gemeente kan heffen als zij voorzieningen treft waarbij die eigenaren baat hebben, bijvoorbeeld: de aanleg van een weg.

Bandbreedte (rente)

Deze rentevorm is een mengeling tussen een variabele en een vaste rente. De effecten van rentedalingen en stijgingen worden gedurende een afgesproken termijn gedeeltelijk doorgevoerd (afhankelijk van het percentage van de bandbreedte). Bijvoorbeeld: het afgesproken rentepercentage is 7,5%, de bandbreedte is 1%. Stijgt of daalt de hypotheekrente minder dan 1% dan gebeurt er niets. Stijgt de hypotheekrente bijvoorbeeld met 3% dan stijgt uw rente met 2% (3% minus de bandbreedte van 1%). Ditzelfde gebeurt ook bij rentedalingen.

Bankgarantie

Een bank garandeert dat zij op eerste aanmaning een schuld van de aanvrager van de bankgarantie zal voldoen

Basisaftrek

bij de inkomstenbelasting is voor iedere belastingplichtige in principe een bedrag vrijgesteld, de zogenaamde basisaftrek. In 2000: fl 8.523,-. Gehuwden en samenwonenden kunnen de basisaftrek soms overdragen aan hun partner.

Basishypotheek

Hypotheek die onder standaardcondities en tegen basisrente wordt verstrekt. De meeste geldverstrekkers gaan tot 70 à 75% van de executiewaarde (zie aldaar), sommige tot 90%.

Basisrente

de marktrente van dat moment die een bepaalde bank in rekening brengt voor nieuw af te sluiten hypotheken. Meestal tot 70 à 75% van de executiewaarde. Op de basisrente kan een opslag komen als vergoeding voor extra risico dat de geldverstrekker loopt. Bepalend voor de hoogte van de toeslag is de verhouding tussen de lening en de executiewaarde

Bebouwingsdichtheid

aantal woningen per oppervlakte-eenheid, meestal uitgedrukt per hectare (10.000 m2). Bij een woningdichtheid van 60 of meer woningen/HA gaat het om (hoog)stedelijke, meestal gestapelde bouw, bij 25 of minder woningen/HA om landelijke bebouwing, een villa of bungalowwijk.

Belastbaar inkomen

Voor de vaststelling van het inkomen waarover belasting wordt betaald spelen behalve het inkomen uit arbeid (loon, salaris, enz.) nog andere factoren een rol. Dit kunnen optelposten zijn (bijverdiensten, ontvangen rente, enz.) of aftrekposten (betaalde rente, studiekosten, enz.). Op het belastbaar inkomen mag een belastingvrije som in mindering worden gebracht.

Belastbaar bedrag

de zuivere inkomsten, dat wil zeggen na aftrek van de aftrekposten. Op dit bedrag zijn tarieven en vrijstellingen van toepassing, afhankelijk van de soort belasting (bijvoorbeeld op inkomen, op vermogen, op schenkingen, enz.)

Belastbare som

dat deel van het inkomen waarover uiteindelijk belasting moet worden betaald. De belastbare som is het belastbaar inkomen -/- de belastingvrije som.

Belastingaangifte

Schriftelijke verklaring waarin het belastbaar inkomen wordt meegedeeld aan de inspectie der belastingen

Belastingaftrek

Aftrek bij de berekening van het belastbaar inkomen enz.

Belastinggrondslag

de maatstaf waarop een belasting is gebaseerd, bijvoorbeeld de omvang van het inkomen of van het vermogen, de waarde van een huis, enz

Belastingplan 2001

Het door minister Zalm en staatssecretaris Vermeend geintroduceerde plan om de Belastinwetgeving in Nederland drastisch te moderniseren. In plaat van het oude belastingstelesel komt het boxenstelsel.

Belastingschijven

Indeling van het belastbare inkomen in delen. Over elk gedeelte wordt een ander precentage belasting geheven.

Belastingvrije som

voor iedereen is -afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden- een bedrag vrijgesteld van inkomstenbelasting en eventuele vermogensbelasting.

Beleggingsfonds

1 instelling die gelden van individuele spaarders of inleggers belegt.
2 effecten die niet veel aan koersverandering onderhevig zijn en die men koopt om zijn geld vast te leggen, niet om te speculeren.

Business Angel

Ervaren ondernemer of welgestelde particulier die een startende onderneming financiert en eventueel begeleidt

Beleggingshypotheek

De aflossing die in de levensverzekering van de hypotheek wordt opgebouwd, wordt naar keuze belegd in aandelen en/of obligaties. Daarmee kan een hoog rendement worden behaald, maar daar staat een kans op (groot)verlies tegenover. Alleen als het inkomen en/of eigen vermogen voldoende is om eventuele tegenvallers op te vangen, komt deze vorm in aanmerking. Rechtstreeks beleggen, d.w.z.: niet via een levensverzekering, is bij sommige hypotheekaanbieders ook mogelijk.

Beneficiair aanvaarden

aanvaarden van een erfenis onder voorbehoud van boedelbe-schrijving. Dit vindt plaats als niet is te beoordelen of de nalatenschap uiteindelijk een positief of een negatief saldo oplevert. Gevolg is dat een erfgenaam voor schulden niet verder aansprakelijk is dan tot de waarde van de bezittingen

Beperkt recht

een recht dat is afgeleid van een meeromvattend recht, dat met het beperkt recht is bezwaard. Zo zijn er gebruiksrechten (vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal) en zekerheidsrechten (hypotheek, pandrecht)

Bereidstellingsprovisie

Een uitgebrachte hypotheekofferte met de daarin genoemde rente blijft een bepaalde periode geldig, meestal 2 à 3 maanden. Bij verlenging wordt vaak provisie in rekening gebracht.

Beroepschrift

schriftelijk protest tegen een overheidsbeslissing bij een hogere overheidsinstantie of bij een administratieve rechter. Een fiscaal beroepschrift moet u indienen bij de Belastingkamer van het gerechtshof

Beroepskosten

kosten die u maakt in het belang van het werk. Deze zijn volledig, beperkt of niet aftrekbaar

Beschermd stads-of dorpsgezicht

deel van een gemeente waaraan een beschermend bestemmingsplan geldt. Het is ingeschreven in het Monumentenregister

Beschermd wonen

de bewoners kunnen op huishoudelijke en psychologische begeleiding rekenen.

Beschikking

schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan waarbij aan een bepaalde (rechts)persoon verplichtingen worden opgelegd of rechten worden toegekend dan wel geweigerd.

Bestemmingsplan

de gemeenteraad stelt de bestemmingen in een gebied vast. Zonodig worden in verband met de bestemming voorschriften gegeven omtrent het gebruik van de grond en de opstallen daarop.

Bestuurder

de bestuurder van een vereniging van appartementseigenaren zorgt onder meer voor het uitvoeren van de besluiten van de vergadering van eigenaren.

Betekenen

overhandigen door een deurwaarder van een afschrift van een dagvaarding, vonnis, enz.

Bewonersverklaring

De verklaring die bij een premiekoopwoningen vereist is. De eigenaar stelt het Ministerie van VROM op de hoogte van het feit dat de bewoner een woning ook daawerkelijk een vol jaar heeft bewoond.

Bezitloos pandrecht

Ook wel: pandrecht.Een beperkt recht op niet-registergoederen teneinde daarop bij voorrang een vordering te verhalen.

Business -to -administration

Dat wil zeggen het elektronische geldverkeer tussen consumenten en ondernemingen enerzijds en overheidsinstellingen anderzijds

Boven rente

Wanneer er geen sprake is van Nationale Hypotheek Garantie, en er is een voldoende inkomen het huis vertegenwoordigt voldoende waarde, bestaat vaak de mogelijkheid een extra hoge hypotheek af te sluiten. Men kan dan een hypotheek krijgen tot bijvoorbeeld 100% of 125% van de executiewaarde. De bank vraagt voor een Boven hypotheek een hogere rente

Baanloze groei

Wanneer de economische groei geen werkgelegenheid oplevert

Backorder

Een order die wordt nageleverd

Bad will

Wanneer een sterk verlieslijdende onderneming verkocht gaat worden, zal er een bedrag in mindering worden gebracht op de overnameprijs

Balanstotaal

Dit is het totaal van alle schulden en bezittingen, Passiva en activa van een onderneming of organisatie

Balansverkorting

Dit is de plaatsing van aandelen, direct of via de beurs

Balansverlenging

Bij een gelijktijdige toename van activa en passiva zal er een vergroting zijn van het balanstotaal

Balansversterking

Bijvoorbeeld door vergroting van het eigen vermogen, kan de balans versterken.

Balloneconomie

Overspannen economie

Ballonfinanciering

Financiering door middel van een ballonlening

Bambi

Startend bedrijf

Bancassurance

Het verrichten van bank en verzekeringsactiviteiten in een en hetzelfde bedrijf en alles

Bandbreedte

De rentevorm van een mengeling tussen een variabele en een vaste rente

Banqued'affaires

Investeringsbank of zakenbank

Baerisch

Wanneer men een koersdaling verwacht op de effectenbeurs.

Bearmarkt

Er is sprake van een dalende effectenmarkt.

Bedrijfsbreed

Dit betreft het hele bedrijf.

Bedrijfsfinanciering

Corporate finance.

Bedrijvendokter

Dit is een ondernemer die bedrijven die slecht renderen weer gezond maakt

Beleggingsportefeuille

Dit omvat het geheel van effecten in bezit van een ( institutionele of particuliere) belegger.

Beursdip

Een tijdelijke daling van een groot aantal beursfondsen

Beurseconomie

Wanneer de markt sterk wordt bepaald door de prestaties van de effectenbeurs.

Beursrally

Dit wil zeggen een snelle stijging van een groot deel van de op een effectenbeurs genoteerde aandelen

Bidbook

Dit is een publicatie met uitgebreide informatie over een onderneming die zicht wil laten overnemen

Billboarding

Wanneer aan het begin of het eind van een televisieprogramma de naam van de sponsor wordt getoond

Business Unit

Dat is een zelfstandig bedrijfsonderdeel van een groot concern

Bust

Er is sprake van een economische teruggaan

Babybond

Een al dan niet converteerbare obligatie met een lagere waarde dan gewoonlijk

Banksparen

Banksparen is de mogelijkheid om via een geblokkeerde spaarrekening of beleggingsrekening te sparen voor pensioen en/of hypotheek. Het spaarbedrag voor pensioen is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting, vergelijkbaar met een lijfrenteverzekering.