Geld lenen kost geld

Hypotheek woordenboek

Home | Wie Zijn Wij?

Hypotheek woordenboek

Onderstaand ziet u alle hypotheek termen op een rij. Klik hier voor een overzicht van alle woorden.
Woorden met een K

Kruislingse premiebetaling

het over en weer sluiten van een overlijdensrisicoverzekering op het leven van de partner waarbij de ene partner de premie is verschuldigd op het leven van de ander.

Kubieke meter (m³)

de inhoud van een kubus waarvan alle zijden 1 meter lang zijn is 1 m³. Twee van die kubussen hebben een inhoud van 2 m³. De inhoud van een kubus waarvan alle zijden 2 meter lang zijn, is 2x2x2 = 8 m³.

Koninklijk Besluit

beslissing die de Kroon kan nemen zonder medewerking van de Staten Generaal. Wel moet de Raad van State hierin worden gekend.

Koop-/aannemingsovereenkomst

Afspraak tot koop van grond en (af)bouw van een woning.

Koopovereenkoms

Afspraak tot koop van de bijvoorbeeld een onroerende zaak.

Krediethypotheek

De krediethypotheek wordt ook wel rekening couranthypotheek genoemd. U spreekt met de bank een maximaal te lenen bedrag af. U mag tot dit afgesproken maximum opnemen. Er wordt alleen over het opgenomen bedrag rente betaald. Heeft u tijdelijk weer geld over, dan kunt u dit weer aflossen en daalt uw maanbedrag.

Kwaliteitstoets

Het controleren van de prijskwaliteit verhouding bij premiekoopwoningen dit word gedaan door de subsidieverstrekker (de gemeente).

Kwaliteitsverklaring

schriftelijk bewijs, voorzien van een door de minister van Volkshuisvesting aangewezen merkteken, afgegeven door een door die minister aangewezen instituut. Een bouwmateriaal of bouwdeel met een kwaliteitsverklaring wordt geacht te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit

Kwijting

Een verklaring dat een schuld is afgelost

Kadaster

Een voornalige overheidsdienst voor de uitvoering van taken van publiekrechtelijke aard op het gebied van ruimtelijke ordening en ruilverkaveling. Het kadaster beheert kaarten waarop percelen grond staan ingetekend. De dienst houdt openbare registers bij met gegevens over eigendom en eventuele bezwaring met een zakelijk recht (zoals hypotheek) van woonhuizen en bedrijfspanden.

Kapitaalsuitkering

eenmalige uitkering uit een levensverzekering

Kavel

1. stuk grond. De grenzen van de kavel worden bij de uitgifte bij benadering omschreven. Voor of na de koop worden de grenzen precies vastgesteld en vastgelegd in de registers van het Kadaster.
2. aandeel in de verdeling van een gemeenschap, bijvoorbeeld van een nalatenschap of een boedel

Kettingbeding

Hypotheekakte waarin een clausule is opgenomen dat een verplichting die rust op de eigenaar ook moet worden opgelegd aan volgende eigenaren van het onroerend goed.

Kosteninflatie

Inflatie die het gevolg is van kostenstijgingen

Kadastraal recht

Wanneer een onroerende zaak van eigenaar wisselt, of er word een hypotheek op gesloten, word de akte ingeschreven in een register bij het kadaster. Het kadaster rekent dat een bepaald bedrag(recht) voor, dit bedrag is niet afhankelijk van de koopprijs of het hypotheekbedrag.

Kapitaalmobiliteit

De mate waarin gelden kunnen worden geïnvesteerd

Kasgeldvennootschap

De besloten vennootschap waaruit de bedrijfsactiviteiten zijn verkocht en waarin alleen nog geld zit

Kasmanagement

Een product dat een bepaalde groep consumenten wel móét kopen om 'erbij' te horen

Kasrondje

Giraal rondpompen van geld, b.v. om zwart geld wit te wassen of om belastingbetaling te ontgaan

Kenniseconomie

Economie waarin de productiefactoren arbeid en kapitaal sterk gericht zijn op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie

Kenniskapitaal

Kennis beschouwd als economische factor (naast arbeid en kapitaal)

Koerswinstbelasting

De belasting die over koerswinsten geheven word

Krimp

Economische teruggang

Kringloopeconomie

Economie die gekenmerkt wordt door de productie en het (her)gebruik van duurzame goederen

Kindsdeel

Kinderen hebben (zonder testament) recht op een even groot deel uit de boedel van de langstlevende echtgenoot. Maar ook via een testament kan hun erfdeel nooit helemaal worden aangetast

Koop / aannemingsovereenkomst

Afspraak tot koop/verkoop van grond en (af)bouw van een woning.

Koopovereenkomst

Afspraak tot koop van de bijvoorbeeld een onroerende zaak

Koop op afbetaling

Zie afbetaling

Koppelverkoop

Koppelverkoop is een verkoop van het ene product met de verplichting dat de klant ook het andere product moet kopen. B.v.: een klant sluit een lening, maar wordt gedwongen om een dure effectenverzekering te kopen of een dure overlijdensrisicoverzekering. Anders krijgt hij de lening niet. Koppelverkoop mag niet van de wet.

Kosten Koper (k.k.)

Bij de koop van een bestaand huis zijn de wettelijk te maken kosten niet inbegrepen in de koopsom. Het betreft de overdrachtsbelasting of BTW, de kadastrale rechten en de notariskosten voor het transport. De meeste bestaande huizen worden `kosten koper` verkocht

Kredietaanbieding

Elke openbare uiting van leverancier, kredietverstrekker en anderen inzake het door hen aangeboden krediet. Een kredietaanbieding behoort te voldoen aan een aantal regels. Een aantal zaken dienen te worden vermeld, zoals:
  • Het termijnbedrag
  • De (fictieve) looptijd
  • Het effectieve rentepercentage
  • Of de aanbieder een bemiddelaar is of de echte geldgever

Kredietgever

Diegene die het geld verstrekt

Kredietkaart

Zie creditcard.

Kredietnemer

Diegene die het (krediet) geld leent (van de ander).

Kredietregistratie

Zie BKR alle kredieten in Nederland worden centraal geregistreerd bij het BKR te Tiel

Kredietvergoeding

De rente en kosten die bij een lening berekend worden door de kredietgever

Kwalitatief lidmaatschap

Aan het lidmaatschap is een voorwaarde verbonden. Alleen als men hieraan voldoet, kan men lid worden

Kapitaalverzekering

Een verzekering waarbij de verzekeraar op zich neemt bij het voorvallen van de in de polis voorziene gebeurtenis dan wel op de in de polis genoemde datum een eenmalige uitkering ter grootte van het in de polis genoemde bedrag te doen, de kapitaalsuitkering. De verzekeringnemer moet vooraf een premie storten.
Kijk hiervoor op: levenhypotheek