Geld lenen kost geld

Hypotheek woordenboek

Home | Wie Zijn Wij?

Hypotheek woordenboek

Onderstaand ziet u alle hypotheek termen op een rij. Klik hier voor een overzicht van alle woorden.
Woorden met een S

Splitsings(-akte, -reglement, -vergunning

regeling binnen de Nationale Hypotheek Garantie op grond waarvan het tweede inkomen geheel of gedeeltelijk kan meetellen bij het bepalen van het maximaal te lenen bedrag

Salderen van rente

de betaalde rente aftrekken van de ontvangen rente. Op het positieve saldo is de rentevrijstelling van toepassing. Resteert er een negatief saldo, dan is dat aftrekbare betaalde rente. De betaalde hypotheekrente blijft bij het salderen buiten beschouwing

Salderingsregeling

de betaalde rente aftrekken van de ontvangen rente. Op het positieve saldo is de rentevrijstelling van toepassing. De betaalde hypotheekrente voor de eigen woning blijft bij het salderen buiten beschouwing

Samenlevingsovereenkomst

overeenkomst tussen twee of meer samenwonenden waarin afspraken zijn vastgelegd over bijvoorbeeld eigendomsverhoudingen, levensonderhoud, pensioenen, enz

Saneringscontract

overeenkomst dat een huis bewoond mag worden totdat de wijk wordt gesaneerd

Schetsplan

tekening waarop globaal de vormen en afmetingen zijn aangegeven van plattegronden en gevels. Dient als eerste aanzet voor een ontwerp

Semi-bungalow

bungalow met schuine kap

Senioren Thuistest

test om te beoordelen of een huis geschikt is om op wat hogere leeftijd in te (blijven) wonen. De test omvat vragen over de woonomgeving, de veiligheid in huis, het gebruiksgemak, de toegankelijkheid en de aanpasbaarheid

Serviceflat

de bewoner kan gebruik maken van centrale voorzieningen en diensten, bijvoorbeeld een huismeester, een maaltijdser-vice, medische zorg, enz.

Servicekosten

de maandelijkse bijdrage die eigenaren van appartementen betalen en die dient voor het onderhoud en het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten, voor het vormen van reserves, enz.

Servituut

Ook wel: erfdienstbaarheid.Een last waarmee een stuk grond (erf) is belast ten gebruike en ten nutte van een erf dat aan iemand anders toebehoort. Bijvoorbeeld: het recht van overpad

Sloopvergunning

vergunning die vereist is voor het slopen van een gebouw. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden m.b.t. de veiligheid

Sociale huursector

gesubsidieerde huurwoningen

Sociale koopwoning

koopwoningen met een meerjarige subsidie. Voorheen premie A- of premiekoopwoning

Sondering

onderzoek en registratie van de bodemgesteldheid naar draagkracht

Souterrain

half onder de grond gesitueerde bouwlaag

Splitlevel woning

huis waarbij de vloeren een halve verdiepingshoogte ten opzichte van elkaar verspringen

Splitsings(-akte, -reglement, -vergunning

verdeling via notariële akte (de splitsingsakte) van het recht op een gebouw in appartementsrechten, die vervolgens afzonderlijk kunnen worden verkocht. Vaak mag alleen worden gesplitst met een vergunning van de gemeente. In veel splitsingsaktes wordt het model splitsingsreglement geheel of gedeeltelijk van toepassing verklaard. Dit model reglement is opgesteld door het notariaat

Staat van baten en lasten

overzicht van opbrengsten (inkomsten) en kosten (uitgaven) over het afgelopen boekjaar, ook wel de exploitatierekening genoemd

Stadsvernieuwingsfonds

gemeentelijk of provinciaal fonds, waarin geldelijke steun van de rijksoverheid wordt ondergebracht

Standaard Referentiebestek Woningbouw

uitgebreide checklist voor het opstellen van een bestek, compleet met alle voorwaarden en bepalingen t.a.v. gesubsidieerde woningbouw

Standaard Voorwaarden Rechtsverhouding opdrachtgever-architect (SR-97)

weinig consumentvriendelijke regeling van de rechtsverhouding tussen architect en opdrachtgever. Laatstelijk herzien in 1997

Statuten

voorschriften van een rechtspersoon

Stichting Garantie- en Waarborgfonds Nederland

waarborg met aan de GIW-regeling vergelijkbare verzekering die een particuliere opdrachtgever kan afsluiten als de aannemer niet is aangesloten bij het GIW

Strekkende meter (m¹)

een lengte van 1 meter, ongeacht de breedte. O.a. vloerbedekking wordt meestal verkocht per strekkende meter. Als de rol dan bijvoorbeeld 4 meter breed is, koopt u voor 10 m¹ (10 strekkende meter) 4 x 10 = 40 m² vloerbedekking (vierkante meter). Ook buizen, enz. gaan per strekkende meter

Subjectsubsidie

subsidie, verstrekt aan en op grond van de kenmerken van een bepaalde persoon. Voorbeeld: de individuele huursubsidie

Subsidie bij aankoop huurwoning (koopgewenningsbijdrage)

vanaf 1-10-1997 kunnen mensen die een huurwoning kopen een subsidie krijgen om te wennen aan de in het begin hogere woonlasten. De woningen moeten minimaal één jaar verhuurd zijn geweest. De regeling heeft terugwerkende kracht tot 23 mei 1997 en is bedoeld voor mensen met lage en middenin-komens, die voor het eerst een huis kopen

Successierechten

bij overgang van eigendom door overlijden of schenking moet de opvolgen-de (successievelijke) eigenaar belasting betalen

Successiewet

regelt de fiscale gevolgen bij vererving of schenking

Suite (kamer en suite)

twee of drie kamers achter elkaar, verbonden door een doorgang tussen kasten en/of schouwen en meestal gescheiden via schuifdeuren. Populaire bouwwijze bij vooroorlogse huizen.

Systeembouw

men bouwt volgens een bepaald systeem, bijvoorbeeld betonelementenbouw, stapelbouw, houtskeletbouw, enz.

Soldeermeester

Een meester in het solderen.

Sales

De verkoop of omzet.

Salesmanager

De verkoopleider.

Saneringsfonds

Dit is een fonds waaruit de sanering van een onderneming wordt bekostigd.

Schaaleconomie

De vertaling van economie of scale.

Schaarste economie

De economie die gekenmerkt wordt door de vraag naar goederen en diensten die het aanbod daarvan overtreffen.

Schermenbeurs

Een beurs waarop men elektronische handel in effecten doet.

Schuldencrisis

Een financiële crisis waarin een overheid verkeert als gevolg van zwaar op de begroting drukkende schulden.

Schuldpapier

Schuldbewijs.

Sectorfonds

Beleggingsfonds dat uitsluitend in een bepaalde bedrijfstak belegt.

Schuldsanering

Men wordt begeleidt in het aflossen van de ontstane schulden, meestal via een wettelijke schuldsanering.

Sondeermeester

Iemand die de bodem onderzoekt.

Spaarkrediet

Een Spaarkrediet is een doorlopend krediet, gekoppeld aan een spaarverzekering. Doorgaans betaalt u voor een doorlopend krediet maandelijks een bedrag voor rente en aflossing. Met een Spaarkrediet betaalt u alleen rente, die wordt berekend over het bedrag dat u heeft opgenomen. Gedurende de gehele looptijd kunt u tot uw kredietlimiet bedragen blijven opnemen. Daarnaast betaalt u een maandelijkse premie voor een verzekering. Met deze verzekering kunt u een kapitaal opbouwen om de lening af te lossen. Dit gebeurt met een spaarverzekering, waarbij de premie wordt belegd in participaties van een gerespecteerd Mix fonds. De uitkering is gelijk aan de eindwaarde van de participaties en dus afhankelijk van de koersontwikkeling. Bedragen vanaf € 6.500,00 zijn mogelijk.

Sparen

Vermogen opbouwen door maandelijks een bedrag te reserveren.