Geld lenen kost geld

Hypotheek woordenboek

Home | Wie Zijn Wij?

Hypotheek woordenboek

Onderstaand ziet u alle hypotheek termen op een rij. Klik hier voor een overzicht van alle woorden.
Woorden met een G

Gemeenschappelijke ruimte

twee of meer personen zijn eigenaar van één zaak, bijvoorbeeld een woning

Gemeentefonds

tot een gebouw behorende ruimte waarop twee of meer woningen zijn aangewezen, bijvoorbeeld de hal of het trapportaal van een appartementencomplex

Gemeentegarantie

fonds van de rijksoverheid waaruit gemeenten via een bepaalde verdeelsleutel uitkeringen ontvangen. Het fonds wordt gevoed met opbrengsten van de rijksbelastingen

Gemeenteraad

Een bewijs waarmee de gemeente zich garant stelt voor de hypotheekschuld van een huiseigenaar ten opzichte van een geldschieter, zoals een bank of verzekeringsmaatschappij.

Gemeentewet

college aan het hoofd van een gemeente dat de burgers vertegenwoordigt, onder voorzitterschap van de burgemeester

Gemengde verzekering

regelt de samenstelling, inrichting en bevoegdheid van een gemeentebestuur

Gereedmeldingsformulier

Een verzekering waarbij de uitkering van het verzekerde kapitaal plaatsvindt op een bepaalde in de polis genoemde datum (de eind- of expiratiedatum) of bij eerder overlijden van de verzekerde. Het woord gemengd geeft aan dat het een combinatie is van een verzekering bij leven en een tijdelijke overlijdensverzekering.

Gerichte aankoopopdracht

Wanneer een premiewoning door de bewoner bewoond kan worden, moet u dit formulier indienen bij de gemeente. Dit formulier dient als feitelijke aanvraag voor de subsidie.

Gezamenlijk eigendom

opdracht tot aankoop van een specifiek aangeduid object met een vooraf bepaalde aankoopprijs

Grondexploitatie

Ook wel: gemeenschappelijk eigendom.Twee of meer personen zijn eigenaar van één zaak, bijvoorbeeld een woning.

Garantie- en waarborgregeling

nieuwbouwwoningen worden meestal gebouwd onder garantie, bijvoorbeeld van het Garantie Instituut Woningbouw (zie aldaar). Onder die garantie valt een kwaliteitsgarantie en de garantie dat het huis wordt afgebouwd, ook als de bouwondernemer failliet gaat. Gesubsidieerde woningen moeten in principe altijd onder een dergelijke garantie worden gebouwd. De koper heeft recht op afgifte van het waarborgcertificaat

Garantiecertificaat

Certificaat dat uitgereikt wordt door het Garantie Instituut Woningbouw. Kwaliteitsgarantie. Let op dat u bij het aankopen van een huis met garantiecertificaat dat u binnen de daarvoor gestelde termijn het certificaat op uw naam over laat schrijven.

Gebonden eigendom

Instituut dat de garantiecertificaten uitgeeft en administreert. Gevestigd in Rotterdam

Gebouwde aanhorigheden

experiment waarbij huurwoningen onder bepaalde voorwaarden aan de huurders of anderen worden doorverkocht. De verkoop geschiedt via een woningcorpo-ratie die een onderhoudsovereenkomst met de koper sluit

Gebouwde eigendom

aanbouwsels en bijgebouwen die bij een onroerende zaak behoren. Bijvoorbeeld: garage, tuinhuis, schuur, enz

Gebouwde onroerende zaken

alle eigendom die is ge- of bebouwd

Gedeputeerde Staten (GS)

gebouwen, woningen, enz

Gedragscode Hypothecaire Financieringen

dagelijks bestuur van een provincie

Gekwalificeerde meerderheid van stemmen

gedragscode waarmee vrijwel alle hypotheekverstrekkers akkoord zijn gegaan. De gedragscode stelt minimumvoor-waarden aan folders, offertes, de voorwaarden van hypo-theken en berekeningen van de hypotheeklasten. Tegen overtredingen van de gedragscode kan men zich beklagen bij een Commissie van Toezicht

Gemeenschap van goederen

vastgelegde meerderheid van stemmen, bijvoorbeeld 3/4, 2/3

Gemeenschappelijk eigendom

Een manier van huwen, waarbij beide echtgenoten voor 50% eigenaar zijn of worden van zowel de gezamenlijke eigendommen als de schulden.

Geldbeheer

Beheer van kasgeld

Geldbeweging

Geldstroom

Geldeconomie

Economie waar geld wordt gebruikt als ruilmiddel

Geldgroei

wanneer de hoeveelheid van het in omloop zijnde geld toeneemt

Geldmachine

Bedrijfsonderdeel dat grote winsten maakt

Geldmarktpapier

Verhandelbaar waardepapier

Geldkrediet

De klant is vrij om het geld te gebruiken waarvoor hij dit wil

Gedupeerde staten

Het dagelijks bestuur van een provincie

Groei-economie

Economie waarin de economische groei de drijvende kracht is

Groeipad

Ontwikkeling waarlangs een ondernemer zich laatgroeien

Groeionderneming

Dit is een onderneming die als doel heeft zo veel mogelijk te groeien

Grootkapitaal

De wereld van het grote geld, banken,pensioenfondsen, etc

Guldenspapier

Dit zijn staatsleningen die in nederlandse guldens noteren

Greenback

De financiële wereld noemt de dollar zo

Geldmarktinstrument

Dit is een financieel instrument