Geld lenen kost geld

Hypotheek woordenboek

Home | Wie Zijn Wij?

Hypotheek woordenboek

Onderstaand ziet u alle hypotheek termen op een rij. Klik hier voor een overzicht van alle woorden.
Woorden met een P

P-biljet

uitgebreid aangiftebiljet voor particulieren

Pandrecht

een beperkt recht op niet-registergoederen teneinde daarop bij voorrang een vordering te verhalen.

Partnerconstructie

niet de bank is eerste begunstigde van de uitkering uit de levensverzekering, maar de overblijvende partner. Daarmee wordt voorkomen dat de erfgenamen (een deel van) de waarde van de woning opeisen.

Partnerpensioen

Pensioen dat de partner krijgt na overlijden van degene die het pensioen heeft opgebouwd.

Partnerregistratie

ongehuwden kunnen zich formeel als partners laten regi-streren. Dit heeft -op enkele uitzonderingen na- dezelfde gevolgen als een huwelijk

Passeren

Dit is d formele handeling waarbij een akte bij de notaris door alle partijen wordt ondertekend. De verkoper en geldverstrekker tekenen veelal per volmacht. Zo hoeven zij niet op het werkelijke moment van passeren bij de notaris aanwezig te zijn.

Passeerdatum

Datum waarop de akte bij de notaris passeert

Perceel

bij het Kadaster geregistreerd stuk grond, inclusief alle bebouwing

Persoonlijk inkomen

de inkomsten uit arbeid, verminderd met de reis- en beroepskosten. Bij gehuwden wordt dit inkomen gebruikt om te bepalen wie bepaalde inkomsten en aftrekposten moet aan-geven. De echtgenoot met het hoogste persoonlijke arbeidsinkomen geeft de niet-persoonlijke inkomsten en aftrekposten van beide echtgenoten samen aan

Planschade

schade die een eigenaar van grond of gebouwen lijdt in verband met planologische wijzigingen. De eigenaar kan voor schadevergoeding in aanmerking komen.

PM

Pro memorie, ter herinnering. Wordt vaak gebruikt bij begrotingen of kostenramingen als (nog) geen uitsluitsel bestaat over de kosten.

Positieve/negatieve hypotheekverklaring

onderhandse akte die op eerste verzoek van de geldverstrekker kan worden omgezet in een hypotheekakte. De akte kan als basis dienen voor een overbruggingsrekening courant krediet

Premiedepot

Geblokkeerde rekening, waarui automatisch premiebetalingen voor verzekeringen worden gedaan.

Precariorechten

1. het recht om balkons, enz. boven de openbare grond te hebben.
2. het recht om openbare grond tijdelijk te mogen gebruiken, bijvoorbeeld in verband met een verbouwing

Prefabbouw

zoveel mogelijk onderdelen van het huis worden in de fabriek gemaakt en op de bouw gemonteerd. Daardoor wordt de bouwtijd verkort.

Preferente crediteuren

schuldeisers die een voorrecht hebben op alle of bepaalde goederen bij een faillissement, bijvoorbeeld de fiscus.

Premiedepot

geblokkeerde (spaar)rekening van waaruit automatisch premies worden gestort, bijvoorbeeld ten behoeve van de meeverbonden levensverzekering van een spaarhypotheek of andere levenhypotheek.

Premiekoopwoning

Ook wel: sociale koopwoning.Koopwoningen met een meerjarige subsidie. Voorheen premie A- of premiekoopwoning

Premievrijmaking

De afkoop van een lopende levensverzekering, waardoor de verplichting tot betaling van premie eindigt. Op hetzelfde moment wordt een nieuwe verzekering met dezelfde inhoud afgesloten, maar voor een lager verzekerd bedrag.

Premiewoning

woning waarbij de koper een eenmalige belastingvrije bijdrage van de overheid ontvangt

Prestatie-eis

een in maten of getallen uitgedrukt voorschrift m.b.t. een eigenschap van een bouwconstructie of -onderdeel.

Presteren

voldoen aan overeengekomen verplichtingen

Privé-bezit

bij ongehuwd samenwonenden is er sprake van gemeenschappelijk bezit en van privé-bezit. Privé-bezit is uitsluitend datgene dat men zelf gekocht en betaald heeft en waarvan het duidelijk is dat het niet voor gemeenschappelijk gebruik was bestemd.

Privé-clausule

een erflater of schenker bepaalt dat de erfenis of schenking niet in de gemeenschap van goederen valt van de erfgenaam of begiftigde. De clausule wordt ook wel uitsluitingsclausule genoemd.

Pro memorie (PM)

ter herinnering. Wordt vaak gebruikt bij begrotingen of kostenramingen als (nog) geen uitsluitsel bestaat over de kosten

Pro resto hoofdsom

Schuldrest, het gedeelte van de oorspronkelijke lening dat nog openstaat na aftrek van alle gedane aflossingen op de hypotheek

Procescertificaat

document waarin wordt verklaard dat werkzaamheden voldoen aan bepaalde specificaties

Productcertificaat

verklaring dat een product voldoet aan bepaalde technische specificaties. Deze zijn vaak vastgelegd in een norm (bijvoorbeeld NEN, zie aldaar) of in een attest

Programma van eisen

voordat men een ontwerp maakt, worden eerst alle wensen en eisen omschreven waaraan het huis moet voldoen.

Projectaanbieding

bij nieuwbouw bieden banken soms hypotheken aan op gunstiger condities dan normaal. Er worden dan bijvoorbeeld rentekortingen verleend voor de eerste rentevaste periode, de afsluitprovisie is lager, enz.

Publieke werken

Ook wel: Openbare Werken.Gemeentelijke dienst die zich bezighoudt met bouwwerken, bruggen, grondmechanica, riolering, gereedmaken van terreinen, wegen en beplantingen

Pakkettenhandel

De handel in zeer grote pakketten aandelen

Paraplufonds

Beleggingsfonds dat in verschillende waarden belegt

Path to profit

Een traject dat een ondernemer dient af te leggen om winstgevend te worden

Participatiemaatschappij

Investeringsmaatschappij die zich richt op deelname binnen andere productiemaatschappijen

Payback periode

De periode waarin een gedane investering terug wordt verdiend

Penetratie

Het doordringen op een bepaalde markt met een produkt

Perceptiemanagement

Men volgt systematisch de publieke opinie

Performen

Een prestatie leveren en met name winst genereren

Piranha -economie

Dit is een Economisch systeem waar de kleine onderneming in wisselende samenwerkingsverbanden diensten en producten leveren die concurrerend zijn met diensten en producten die door een grotere organisatie worden aangeboden

Platte organisatie

Hiermee wordt een organisatie zonder nadrukkelijke structuren bedoeld

Poldereconomie

Zo noemt men de Nederlandse overlegeconomie

Portfolio

Hiermee bedoelt men het geheel van activiteiten van een onderneming

Private banking

Vermogensbeheer door banken voor welgestelde particulieren

Procurement

Inkoop

Prospect

Dit is een mogelijke klant

Productmix

Het gehele scala aan producten en diensten van een onderneming

Profitwarning

Ook wel winstwaarschuwing

Polisbelening

Een lening die als onderpand een verzekeringspolis met waarde heeft

Prospectus

Een folder waarin een geldverstrekker de voorwaarden aangeeft voor het vertrekken van een krediet

Prolongatiepremie

De premie voor een effectenbelening gedurende een relatief korte periode die na het verstrijken van de beleningsperiode steeds verlengd wordt

Persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is een lening waarvan de volgende kenmerken belangrijk zijn:
  • U krijgt in een keer de beschikking over hetkredietbedrag
  • Het zijn vaste termijnbedragen
  • Vaste looptijd
  • U heeft een vast rentepercentage gedurende de gehelelooptijd
  • Er is gen mogelijkheid tot tussentijdse opname