Geld lenen kost geld

Hypotheek woordenboek

Home | Wie Zijn Wij?

Hypotheek woordenboek

Onderstaand ziet u alle hypotheek termen op een rij. Klik hier voor een overzicht van alle woorden.
Woorden met een I

In gebreke stellen

men stelt een (contract)partij er schriftelijk van op de hoogte dat deze niet, niet geheel, of niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Inboedelverzekering

Het verzekeren van al de roerende goederen in een huis (huisraad).

Indemniteitsbeginsel

principe uit het verzekeringsrecht. Verzekeringen dienen om de schade te dekken: de verzekerde mag er financieel niet op vooruitgaan.

Indicatief bodemonderzoek

bij de bouw van gesubsidieerde huizen en voor de afgifte van een bouwvergunning moet de gemeente onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging.

Infrastructuur

voorzieningen in een wijk of gebied, waardoor het goed kan functioneren. Bruggen, wegen, spoorlijnen, enz. vallen onder de infrastructuur.

Inkomentoetsing

Het toetsen van een werkgeversverklaring en een recente loonstrook om te kijken of u voldoende inkomen heeft om de maandelijkse hypotheeklast te kunnen dragen

Inkomstenbelasting

iedere Nederlander is belasting verschuldigd over zijn inkomen. Loonbelasting wordt als voorheffing op de inkomstenbelasting door de werkgever ingehouden. De belastingdruk van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en vermogensbelasting samen mag niet hoger zijn dan 68% van het inkomen (68%-regeling)

Inspanningsverbintenis

overeenkomst waarbij iemand vastlegt dat hij een inspanning levert, maar het resultaat van die inspanning ligt niet vast. Voorbeeld: diensten van een advocaat of makelaar.

Inspectie(kosten)

1. bij nieuwbouw: controle of de door de ondernemer in rekening gebrachte termijnen wel in overeenstemming zijn met (de voortgang van) de bouwwerkzaamheden.
2. als een koper na ingang van de GIW-garantieperiode aan de bouwer meedeelt dat de woning niet voldoet aan de garantienormen, kunnen GIW-aannemers dit komen verifiëren en daarvoor inspectiekosten berekenen. Deze kosten krijgt de koper terug als de klacht terecht blijkt te zijn.

Intentieverklaring

Verklaring waarin afspraken omtrent een later te sluiten overeenkomst worden vastgelegd

Interingsvrijstelling

tegemoetkoming voor degenen met een bescheiden inkomen die voor hun levensonderhoud moeten interen op hun vermogen.

Invorderingsrente

berekent de belastingdienst als u na het verstrijken van de laatste betalingstermijn niet betaalt. Dit gebeurt ook als u uitstel heeft gekregen. U ontvangt invorderingsrente als een reeds door u betaalde aanslag wordt verminderd.

Invorderingsvrijstelling

vrijstelling van belastingheffing tot maximaal 150% van de geldende belastingvrije som. Geldt in principe alleen voor belastingplichtigen die geen looninkomsten hebben.

In house

Intern

Inflatiewinst

De winst die het gevolg is van de waardedaling vangeld

Incubator

Kapitaalverschaffer die startende ondernemers helpt en begeleid bij het ontwikkelen van een product of dienst

Inkomenstoetsing

De belasting die iedere Nederlander verschuldigd is over het genoten inkomen. Dit mag nooit hoger uitvallen dan68%.

Inhaalinvestering

Beheer van geldmiddelen

Inkaderen

In een groter verband plaatsen

Intangible

Immateriële waarde

Internetlening

Door middel van het internet is het tegenwoordig mogelijk via verschillende kanalen alles via internet af te handelen met betrekking tot krediet,hypotheek,lease, financieringen, leningen. U leent geld feitelijk via het internet

Internet bankieren

Het bankieren via internet u regelt al uw bankzaken via de digitale snelweg

Internethandel

oftewel e-commerce

Intrapreneurschap

Dit wil zeggen een intern ondernemerschap

Investors circle

Dit is een groep investeerders die in verschillende samenstellingen optreedt als geldschieter van bedrijven ( ook bij startende bedrijven)