Geld lenen kost geld

Hypotheek woordenboek

Home | Wie Zijn Wij?

Hypotheek woordenboek

Onderstaand ziet u alle hypotheek termen op een rij. Klik hier voor een overzicht van alle woorden.
Woorden met een M

Modelverordening

De feitelijke marktrente, die wordt gevormd door de reële rente en het verdisconteerde inflatiepercentage. Door het verwerken in de rente van dit percentage compenseert de kredietverlener de geldontwaarding van de middelen die hij tijdelijk afstaat.

Monument

Een openbaar ambtenaar die door de overheid onder meer bevoegd is verklaard om bepaalde officiële stukken ( akten), zoals hypotheken en testamenten, op te maken.
Zie ook: De Notaris.

Makelaar

verticale balk onder een nokgording

Makelaar onroerend goed (o.g.)

tussenpersoon die bemiddelt bij koop en verkoop van onroerende zaken, op naam en voor rekening van derden.

Meerwerk

bij nieuwbouw wordt op verzoek van de koper meerwerk verricht dan in het bestek is voorzien. Meerwerk is meestal relatief duur.

Meldingsplichtig bouwwerk

bouwwerk waarvoor geen bouwvergunning nodig is, maar dat wel schriftelijk moet worden aangemeld bij de gemeente. Na instemming van de gemeente kan worden gebouwd.

Middelrente

Als de dagrente lager is dan de rente die u voor uw hypotheek betaalt, kan het voordelig zijn om uw hypotheek over te sluiten. Dit brengt meestal veel kosten met zich mee. De geldgever kan u in plaats van oversluiten aanbieden om het verschil in de dagrente en uw rente te middelen. Zo betaalt u een lagere rente en heeft u weinig kosten.

Ministeriële beschikking

een besluit van de minister ter invoering en nadere uitwerking van een wet of algemene maatregel van bestuur. Bij de totstandkoming zijn in het algemeen de ministerraad en de Raad van State niet betrokken.

Minuut

origineel van een authentieke (notariële) akte, die de notaris bewaart.

Model bouwverordening

voorbeeld voor de gemeentelijke bouwverordening, opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in samenwerking met de rijksoverheid.

Model koop-/aannemingsovereenkomst

deze overeenkomst is vastgesteld door (o.a.) de consumentenorganisaties en de georganiseerde bouwwereld. Het is de meest gangbare overeenkomst voor het kopen van een nieuwbouwhuis.

Model koopovereenkomst

deze overeenkomst is vastgesteld door (o.a.) de consumentenorganisaties en de georganiseerde makelaardij. Het is de meest gangbare overeenkomst voor het kopen van een bestaand huis.

Modelverordening

iedere gemeente heeft het recht haar eigen verordeningen op te stellen. Voor een aantal situaties zijn voorbeelden ontworpen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vaak stellen de gemeenten hun verordeningen dan in overeenstemming met het model op

Monument

een huis is een rijksmonument als het staat ingeschreven in het (rijks)monumentenregister. Het moet dan gaan om een woning van tenminste 50 jaar oud en van algemeen belang in verband met schoonheid, betekenis voor de wetenschap of volkskundige waarde (art. 1 Monumentenwet)

MBV

Ook wel: modelbouwverordening.Voorbeeld voor de gemeentelijke bouwverordening, opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in samenwerking met de rijksoverheid.

Maatschappelijke gebondenheid

in sommige gemeenten krijgt men -onder een bepaalde koopprijs- slechts een huisvestingsvergunning als men een maatschappelijke binding heeft met die gemeente of de regio.

Maisonnette

gestapelde woning met een verdieping

Maximumtarief

De overheid heeft op dit moment een maximum gesteld op het verstrekken van een lening door middel van het WCK tarief ( dit is de wet op consumenten krediet)

Meenemen van de hypotheek

Bij een verhuizing kan men in samenspraak met de bank vaak de hypotheek "mee verhuizen" om zo de rente afspraak die u met de bank heeft omtrent uw hypotheek te behouden

Management support

Ondersteuning van het management

Marktdemocratie

Democratie die gebaseerd is op het marktbeginsel

Marktdominantie

Wanneer men in het bezit is van een dominante positie op de markt

Marktfundamentalisme

Economisch model waarin vraag en aanbod op elk terrein centraal staan en de overheid zo min mogelijkintervenieert

Marktkapitalisatie

Het in geld uitdrukken van de waarde van eenonderneming

Marktmaker

Dit is een marketmaker

Marktmonopolie

Recht tot het aanbieden van een product of dienst

Marktpenetratie

De mate waarin een product afgezet kan worden op een markt

Marktvraag

De vraag bij afnemers naar een product of dienst

Marktvorser

Dit is iemand die een markt onderzoekt

Massamarkt

Dit is een markt met veel vragers en aanbieders

M-Commerce

Wanneer men elektronisch zaken doet met behulp van communicatiemiddelen. Memorandum: of understanding: Oftewel de intentieverklaring

Mengfonds

Wanneer een beleggingsfonds in diverse waarden belegt en dit doet in variabele verhoudingen

Merchantbanking

Een financiering en vermogensbeheer door banken ten behoeve van ondernemingen

Mezzanine financiering

Een financiering met vreemd en eigen vermogen

Middelenbeheer

De benaming voor geldbeheer of fondsenbeheer

Mixfonds

zie ook mengfonds

Management buy in

Een bedrijfsovername waarbij een ondernemer van buiten het bedrijf met behulp van een tijdelijke geldverstrekker dat kan zijn een bank of financieringsmaatschappij de onderneming overneemt

Management buy out

Een bedrijfsovername waarbij het management met behulp van een tijdelijke geldverstrekker de eigen onderneming overneemt

Management by fear

Een stijl van management waarbij werknemers worden gemotiveerd door hun met sancties te bedreigen wanneer zij onder de maat presteren

Management development

Dit is hetzelfde als organisatieontwikkeling

Market demand

Marktvraag

Medeaansprakelijkheid

Medeaansprakelijkheid: Wanneer u mee getekend heeft op een financieringscontract bent u vanuit de bank gezien medeverantwoordelijk voor het terug betalen van het volledige leenbedrag. De Financiering kan misschien niet voor u eigen gebruik zijn , toch bent u de verplichting aan gegaan mee te betalen aan deze financiering