Geld lenen kost geld

Hypotheek woordenboek

Home | Wie Zijn Wij?

Hypotheek woordenboek

Onderstaand ziet u alle hypotheek termen op een rij. Klik hier voor een overzicht van alle woorden.
Woorden met een R

Rentemiddeling

Wanneer tijdens een rentevaste periode de hypotheek om wat voor reden dan ook wordt beëindigd en er wordt een nieuwe hypotheek afgesloten bij dezelfde geldverstrekker, kan die voorstellen om een gemiddelde aan te houden tussen de oude lagere rente en de hogere dagrente. Sommige banken zijn ook bereid via rentemiddeling vervroegd te verlengen. Rente-middeling kan ook aan de orde zijn bij het verhogen van de hypotheek

Rentevaste periode

Bij het afsluiten van een hypotheek wordt de rente voor een bepaalde periode vastgezet, bijvoorbeeld vijf of tien jaar.

Rentevrijstelling

over een bepaald bedrag aan ontvangen rente hoeft u geen belasting te betalen

Reservefonds

fonds met bijdragen van bijvoorbeeld appartementseigenaren voor toekomstige uitgaven, bijvoorbeeld voor groot onderhoud

Restantschuld

Het restant van de schuld van de oorspronkelijke lening na aftrek van alle gedane aflossingen.

Restitutie boeterente

bij voortijdig aflossen i.v.m. verkoop berekenen hypotheekverstrekkers soms boeterente. Als u een nieuwe hypotheek bij dezelfde bank afsluit, krijgt u die boeterente over het algemeen terug. De nieuwe hypotheek moet u dan meestal binnen drie of zes maanden afsluiten

Resultaatverbintenis

een overeenkomst waarbij het resultaat van tevoren duidelijk vaststaat. Voorbeeld: opdracht tot het bouwen van een huis

Retributie

betaling voor overheidsdiensten, verschuldigd in rechtstreeks verband met het gebruik dat men er van maakt. Bijvoorbeeld leges voor een bouwvergunning

Revisietekening

tekening waarop achteraf exact de afmetingen en het verloop van bijvoorbeeld leidingen worden aangegeven

Reële rente

het verschil tussen de marktrente en het inflatiepercentage

Rioolrecht

gemeentelijke heffing om de kosten van onderhoud aan en vervanging van het gemeentelijk rioleringssysteem te dekken

Risicoregeling, -verrekening

door de overheid vastgestelde wijze van verrekenen van bepaalde materiaal- en loonkosten na een vooraf bepaalde datum. Risicoverrekening is in de model koop-/aannemings-overeenkomst uitgesloten.

Roerende zaken

Alles wat niet tot de onroerende zaken behoort.

RvA

Ook wel: Raad van Arbitrage, instantie die in de meeste koop-/aannemingsovereenkomsten bevoegd is verklaard om geschillen tussen de bouwondernemer en de consument te beslechten.

Rijksrekenrente

Rente die levensverzekeringsmaatschappijen wettelijk moeten vergoeden over het door de verzekerde opgespaarde bedrag (momenteel 4%). Speelt bij een spaarhypotheek geen rol zolang de hypotheekrente hoger is dan 4%, omdat daar een rentevergoeding wordt aangehouden die gelijk is aan het percentage van de overeengekomen hypotheekrente

Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland

instantie die in de meeste koop-/aannemingsovereenkomsten bevoegd is verklaard om geschillen tussen de bouwondernemer en de consument te beslechten

Raad van State

instantie die de regering adviseert over alle wetsontwerpen en algemene maatregelen van bestuur en die betrokken is bij Kroonberoep. Bij de afdeling Bestuursrechtspraak dienen procedures tussen burgers en overheid(sinstellingen).

Recht van opstal

recht om bijvoorbeeld een woning te hebben op de grond van een ander.

Rechtsbijstandverzekering

dekt de proceskosten en de kosten van juridische en andere deskundige bijstand in gevallen die in de polisvoorwaarden zijn genoemd.

Referentiebestek

modelbestek waarvan de indeling en omschrijving als voorbeeld kunnen dienen.

Regie

werkzaamheden worden opgedragen voor een vast bedrag per uur. De eindprijzen staan dus niet van tevoren vast. De rekeningen van toeleveranciers worden apart opgevoerd.

Registergoed

een goed dat volgens de wet moet worden ingeschreven in bepaalde registers: grond, huizen, schepen, vliegtuigen. Door de inschrijving kan iedereen zien aan wie het toebe-hoort en of er een ander zakelijk recht (bijvoorbeeld een hypotheek) op rust.

Regresrecht

recht om terug te vorderen wat iemand heeft betaald voor een ander, bijvoorbeeld voor een hoofdelijke medeschuldenaar

Rekenrente

De rente die een verzekeringsmaatschappij op haar beleggingen verwacht te kunnen behalen. Deze rente is van belang omdat verzekeringsmaatschappijen de ontvangen premies plegen te beleggen. Bij de bepaling van de hoogte van de premie wordt rekening gehouden met de rekenrente. Als het rendement op de beleggingen hoger is dan de rekenrente, ontstaat een voordeel voor de verzekeringsmaatschappij

Rekenvergoeding

aannemersvergoeding voor het calculatiewerk bij een offerte. Het is verstandig om vóór het laten uitbrengen van een offerte schriftelijk vast te leggen dat voor het calculatiewerk en voor de offerte geen kosten in rekening worden gebracht

Rente bijschrijven

bij ruime overwaarde kan men soms overeenkomen om met aflossen op de hypotheek te stoppen en bovendien de rente bij de schuld te laten bijschrijven

Rente tijdens de bouw

Als men een nieuw huis laat bouwen wordt er in termijnen betaald. Eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. De termijnen worden uit het depot opgenomen. Over het depot krijgt men een rentevergoeding. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.

Rente-opslag

verhoging bovenop het normale rentetarief als meer wordt geleend dan (bij de meeste geldverstrekkers) circa 75% van de executiewaarde van het huis. Vaak is de opslag hoger naarmate meer wordt geleend ten opzichte van de genoemde grens. De opslag geldt niet voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie

Rentebedenktijd

Bij veel hypotheken heeft men bij aanvang één of twee jaren de vrije keuze om te bepalen op welk moment de rente wordt vastgezet voor een nieuwe periode. Soms is er ook rentebedenktijd steeds vanaf één of twee jaar voordat een rentevaste periode afloopt.

Rente bijschrijven

Bij ruime overwaarde kan men soms overeenkomen om met aflossen op de hypotheek te stoppen en bovendien de rente bij de schuld te laten bijschrijven

Rentefixatieperiode

Ook wel: rentevaste periode.Bij het afsluiten van een hypotheek wordt de rente voor een bepaalde periode vastgezet, bijvoorbeeld vijf of tien jaar.

Rentegarantie

hypotheekofferte waarin de aangeboden rente voor een bepaalde periode wordt gegarandeerd, zonder dat bekend is om welke woning het gaat

Renteherziening

Het vooraf overeengekomen tijdstip waarop de rente voor een aangegane lening wordt herzien.

Rentemarge

Het verschil tussen de (gemiddelde) debetrente en creditrente. Deze marge is de voornaamste bron van inkomsten van een bank.

Risicomanagement

Het beheersbaar maken van ondernemers en beleggingsrisico's.

Rente

Dit is het percentage van de kredietsom dat gerekend wordt als vergoeding voor het geleende geld.

Rentekrediet

Dit is een doorlopend krediet waarbij u de eerste 5 jaar alleen rente betaalt. Daarna kunt u ervoor kiezen om bijvoorbeeld per maand 1% van de limiet af te lossen. Het Rentekrediet is flexibel. Een ideale en zeer flexibele manier om altijd geld achter de hand te hebben is het Rentekrediet. U kunt op ieder gewenst moment geld opnemen tot uw persoonlijke limietbedrag. De rente is variabel.

Rentestap

Wanneer de centrale bank de rente een verhoging of verlaging geeft.

Reporente

Rente op geld dat gebruikt wordt voor repo's.

Reseller

Een wederverkoper.

Reservemunt

Een munteenheid die door een centrale bank in reserve wordt gehouden.

Retailen

Men levert producten aan eindegebruikers.

Retailbank

De bank die zich toelegt op het financiële dienstverlening aan particulieren.

Retailbanking

  1. De financiële dienstverlening van banken aan cliënten departiculiere cliënt.
  2. Men doet ook aan bankzaken voor het MKB (midden enkleinbedrijf).

Return on investment

Het rendement.

Right of first refusal

Het optierecht.

Risicolening

Dit is een risicodragende lening.

Raamcontract

Een contract dat betrekking heeft over een langere periode en een globale omschrijving geeft van de te leveren diensten.

Raid

Dit is een vijandige bedrijfsovername.

Ranking

De positie in een rangorde.

Rentecoupon

Een onderdeel van een verhandelbare lening waar het rentepercentage op is genoteerd.